MASTERPRO POS

Gói

Enterprise

2 Địa điểm kinh doanh

3 Người dùng

Vô hạn Các sản phẩm

Vô hạn Hóa đơn

10 Ngày dùng thử

199000.0000 / 1 Tháng

Standard

1 Địa điểm kinh doanh

1 Người dùng

Vô hạn Các sản phẩm

Vô hạn Hóa đơn

10 Ngày dùng thử

99000.0000 / 0 Tháng

Enterprise Plus

2 Địa điểm kinh doanh

3 Người dùng

Vô hạn Các sản phẩm

Vô hạn Hóa đơn

10 Ngày dùng thử

399000.0000 / 1 Tháng